kreskówki online - zasoby o kreskówkach i komiksach

Prywatności

Informacja ta jest przekazywana, zgodnie z art. 13 dekretu ustawodawczego nr. 196/2003 - Kodeks dotyczący ochrony danych osobowych osób wchodzących w interakcję z osobistymi serwisami internetowymi, dostępny drogą elektroniczną pod adresem: https://www.cartonionline.com.
Informacje są podawane tylko dla serwisu https://www.cartonionline.com, a nie dla innych stron internetowych połączonych z witryną za pomocą linków.

Informacja dotyczy również Rekomendacji nr. 2/2001, że europejskie organy ochrony danych osobowych, skupione w Zespole powołanym na mocy art. 29 dyrektywy nr. 95/46/WE, przyjętego dnia 17 maja 2001 r. w celu określenia pewnych minimalnych wymagań dotyczących gromadzenia danych osobowych online, a w szczególności metod, czasu i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą przekazywać użytkownikom łączącym się z siecią stron, niezależnie od celu połączenia.

Po zapoznaniu się ze stroną internetową www.cartonionline.com mogą być przetwarzane dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania.
Właścicielem i kierownikiem ich leczenia jest p. Piludu Gianluigi info@cartonionline.com
Żadne dane pochodzące z serwisu internetowego nie są przekazywane ani rozpowszechniane, a dane dostarczone przez użytkowników będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania żądanej usługi lub świadczenia, takiego jak wysyłanie biuletynów informacyjnych na temat kreskówek, komiksów, filmów animowanych lub wydarzenia. W żadnym wypadku dane osobowe nie zostaną ujawnione.

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej pozyskują w trakcie swojej pracy niektóre dane osobowe, których transmisja jest nieodłączna w korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale które ze względu na swój charakter mogłyby, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, wielkości pliku otrzymanego w odpowiedzi, kodu numerycznego wskazującego status odpowiedzi udzielonej przez serwer (sukces, błąd itp.) oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika . Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania i są usuwane niezwłocznie po przetworzeniu. Dane mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko witrynie: poza tą ewentualnością dane dotyczące kontaktów internetowych nie są obecnie przechowywane dłużej niż przez siedem dni.

Dane podane dobrowolnie przez użytkownika
Opcjonalne, jednoznaczne i dobrowolne wysyłanie wiadomości e-mail na adresy wskazane w tej witrynie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie również za pomocą narzędzi elektronicznych (strona internetowa, baza danych, poczta elektroniczna itp.) metodami odpowiednimi do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych.

Pliki Cookies
Polityka plików cookie wg www.cartonionline.com i ich użycie odwiedź stronę Polityka Cookie

Opcjonalne podanie danych
Poza określonymi dla danych nawigacyjnych, użytkownik może przekazać Gwarantowi dane osobowe zawarte w formularzach zgłoszeniowych lub w każdym przypadku wskazanym w kontaktach z Urzędem w celu żądania przesłania materiałów informacyjnych lub innych komunikatów. Niepodanie tych danych może uniemożliwić uzyskanie żądanej informacji.

Sposób obróbki
Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu użyciu oraz nieautoryzowanemu dostępowi.

Prawa zainteresowanych stron
„Zainteresowane strony”, tj. osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty lub stowarzyszenia, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie uzyskać potwierdzenie istnienia lub nieistnienia tych samych danych oraz poznać ich treść i pochodzenie, zweryfikować ich poprawność lub zażądać ich integracji, aktualizacji lub sprostowania na podstawie art. 7 dekretu ustawodawczego 30, n. 06/2003. Zgodnie z tym samym artykułem zainteresowane strony mają również prawo do żądania usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych ich dotyczących, przetwarzanych z naruszeniem prawa, a także w każdym przypadku sprzeciwić się, z uzasadnionych powodów, ich leczenie .
Żądania należy kierować do administratora danych, pana Piludu Gianluigiego na adres info@cartonionline.com.